يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

(فهرست دروس  رشته  مدیریت اجرایی)

تعداد واحد

نام درو س جبرانی

ردیف

2

زبان تخصصی

1

2

کلیات علم اقتصاد

2

2

تحلیل آماری

3

2

روش تحقیق پیشرفته

4

2

کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت

5

2

مروری بر حسابداری

6

3

مدیریت رفتار سازمانی

7

3

تحقیق در عملیات1

8

3

مدیریت استراتژیک

9

3

ارزیابی طرح ها

10

3

     بازاریابی و مدیریت بازار

11

2

کنترل پروژه

12

29

 جمع کل واحدهای جبرانی

 

(دروس تخصصی( اصلی

 گذراندن 22 واحد دروس زیر برای کلیه دانشجویان الزامی است

تعداد واحد

 عنوان درس

ردیف

1 2

 مدیریت سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (با کارگاه آموزشی)

1

1 2

تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی (با کارگاه آموزشی)

مدیریت

منابع

انسانی

2

2

حسابداری مدیریت

مدیریت منابع  مالی

3

2

مدیریت مالی واقتصاد مدیریت

4

2

مدیریت تکنولوژی ونوآوری

مدیریت تکنولوژی

5

2

مدیریت طرحهای توسعه

6

2

بازار یابی

مدیریت بازار

7

2

بازرگانی بین الملل

8

2

 مسائل جاری مدیریت اجرایی واحدهای تولیدی و طرحهای  عمرانی(سمپوزیوم)

10

20

جمع واحدهای اختصاصی

 

دروس گرایش

 ارائه گرایش با توجه به امکانات ونظر مدیر گروه اعمال می گردد.

 گذراندن 7 واحد  گرایش از 9 واحد برای کلیه دانشجویان الزامیست.

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

گرایش

3

 مدیریت تولید وعملیات پیشرفته

1

مدیریت تولید و عملیات

 

 

2

 پژوهش عملیات پیشرفته

2

2

 اقتصاد مهندسی

3

2

 مدیریت واحدهای خدمات

4

2

 برنامه ریزی استراتژیک

1

مدیریت استراتژیک

 

 

 

2

  تحلیل محیط داخلی و بین المللی

2

3

 مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک

3

2

 تحلیلی از استراتژیهای سازمانی موفق و نا موفق

4

3

مدیریت استراتژیک بازاریابی

1

 بازاریابی و صادرات

 

2

 تحقیقات بازاریابی

2

2

 مسائل بازاریابی بین المللی و صادرات

3

2

 ارتباطات بازاریابی  

4

6

 پروژه (پایان نامه)

 

13

جمع واحدهای گرایش و پروژه

33

جمع واحدهای دوره با پایان نامه

 

  توجه : 1): - از 29 واحد جبرانی فقط 12 واحد با صلاحدید مدیر گروه آموزشی گذرانیده شود .

   2 ): - در صورتیکه دانشجو دروس { وصایای امام (ره )– روش تحقیق } را در دوره کارشناسی اخذ نکرده باشد

   باید این دروس را در دوره ارشد اخذ و بگذراند – ارائه گواهی گذراندن دروس فوق در مقطع کارشناسی الزامی است