يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

دانشگاه آزاداسلامی اراک

دانشکده مدیریت

فهرست دروس  درمقطع ارشد-رشته علوم اقتصاد

 

دروس اختیاری

تعدادواحد

نام درس

ردیف

3

مسائل اقتصاد ایران

1

3

احتمال و استنباط آماری

2

3

نظام های اقتصادی

3

3

برنامه ریزی اقتصادی

4

3

اقتصاد توسعه

5

3

اقتصاد شهری

6

3

اقتصاد منطقه ای

7

3

اقتصاد بخش نفت و نیرو

8

3

اقتصاد بخش منابع طبیعی

9

3

اقتصاد بخش عمومی 1

10

3

اقتصاد بخش عمومی 2

11

3

اقتصاد پولی

12

3

اقتصاد ریاضی

13

3

مبانی فقهی اقتصاد اسلام 1

14

3

مبانی فقهی اقتصاد اسلام 2

15

3

اقتصاد سنجی نظری

16

3

اقتصاد سنجی کاربردی

17

3

تجارت بین الملل

18

3

مالیه بین الملل

19

3

سیاستهای کشاورزی

20

3

ارزیابی اقتصادی طرحها

21

3

سیر اندیشه اقتصادی

22

3

پژوهش عملیاتی

23

از بین دروس اختیاری 12 واحد باید اخذ شود

دروس تخصصی(اصلی)

تعدادواحد

نام درس

ردیف

4

اقتصاد خرد

1

4

اقتصاد کلان

2

3

اقتصاد سنجی

3

3

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام

4

14

جمع واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

ردیف

نام درس

تعدادواحد

1

رساله(پایان نامه)

6

درس پیش نیاز

(ارائه طبق نظر گروه )

تعدادواحد

نام درس

ردیف

4

اقتصاد خرد 1

1

4

اقتصاد خرد 2

2

4

اقتصاد سنجی عمومی

3

4

اقتصاد کلان 1

4

4

اقتصاد کلان  2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه :

-ارائه دروس پیشنیاز طبق نظر گروه آموزشی  می باشد .

- دانشجویانی که دروس { وصایای امام ره - روش تحقیق  } را در دوره کارشناسی اخذ نکرده اند حتما باید این دروس را در مقطع ارشد پاس نمایند .