شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

    دانشگاه آزاداسلامی اراک

دانشکده مدیریت

فهرست دروس در مقطع ارشد -رشته مدیریت بازرگانی

 

دروس تخصصی

گرایش

نام درس

تعدادواحد

پیش نیاز

 

بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

2

 

بازاریابی صنعتی

2

 

رفتار مصرف کننده

2

 

سمینار در مسایل بازاریابی

2

 

بازرکانی

داخلی

اقتصاد بازرگانی ایران

2

 

بازارها و نهادهای مالی

2

 

مدیریت سرمایه گذاریها

2

 

سمینار در بازرگانی داخلی

2

 

 

مدیریت مالی

 

مدیریت سرمایه گذاریها

2

 

بازارها و نهادهای مالی

2

 

حقوق بازرگانی

2

 

سمینار در مسایل مدیریت مالی

2

 

جمع واحد هر گرایش

8

 

دروس اصلی

تعدادواحد

نام درس

ردیف

2

اقتصاد مدیریت (صرفا مختص ورودیهای ماقبل 93 میباشد )

1

2

تحلیل آماری

2

2

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

3

2

بازارشناسی و مسایل بازاریابی

4

2

رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت

5

2

پژوهش عملیاتی پیشرفته

6

2

مدیریت استراتژیک پیشرفته

7

2

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

8

2

تئوریهای مدیریت پیشرفته

9

 

2

حسابداری مدیریت

10

18

جمع واحد

    

پایان نامه

ردیف

نام درس

تعدادواحد

1

رساله(پایان نامه)

6

جمع واحد

6

 

 

تذکر :  در صورتیکه دانشجو دروس {وصایای امام ره  – روش تحقیق } را در دوره کارشناسی اخذ نکرده باشد باید این دروس را در دوره ارشد پاس نماید.

از دروس اصلی 18 واحد باید پاس شود .