شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

برنامه دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت صنعتی 1394         

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

 

 

 

 

 

 

دروس پیش دانشگاهی              6 واحد

دروس اصلی                 27 واحد

1

101645

ریاضی پیش دانشگاهی

2

ندارد

31

110830

مبانی سازمان ومدیریت

3

مبانی مدیریت اسلامی

2

111651

زبان پیش دانشگاهی

2

ندارد

32

100728

مدیریت رفتار سازمانی

3

مبانی سازمان روانشناسی

3

103975

فارسی پیش دانشگاهی

2

ندارد

33

112628

مدیریت منابع انسانی

3

مدیریت رفتار سازمانی

دروس عمومی              26 واحد

34

105443

بازاریابی ومدیریت بازار

3

اقتصاد کلان مبانی سازمان

4

102201

فارسی عمومی

3

ندارد

35

101797

مدیریت تولید

3

تحقیق در عملیات(1)

5

104527

زبان عمومی

3

ندارد

36

111360

مدیریت مالی

3

اقتصاد کلان حسابداری2

6

117080

تربیت بدنی

1

ندارد

37

100516

تحقیق در عملیات(1)

3

ریاضیات وکاربرد (2)

7

117081

ورزش 1

1

تربیت بدنی

38

110310

تحقیق درعملیات (2)

3

تحقیق در عملیات(1)

8

116483

دانش خانواده وجمعیت

2

ندارد

39

104698

حسابداری صنعتی (1)

3

اصول حسابداری (2)

9

115786

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

ندارد

دروس تخصصی              38 واحد

10

111138

اندیشه اسلامی1(مبدا و معاد)

2

ندارد

40

109160

حسابداری صنعتی (2)

3

حسابداری صنعتی (1)

11

111758

اندیشه اسلامی2(نبوت وامامت)

2

اندیشه اسلامی (1)

41

100281

حسابداری صنعتی (3)

3

حسابداری صنعتی (2)

12

109771

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

2

ندارد

42

101687

تحقیق درعملیات (3)

3

تحقیق در عملیات(2)

13

109362

تاریخ تحلیلی صدراسلام

2

ندارد

43

110081

کنترل کیفیت آماری

3

آمار وکاربرد آن (2)

14

113835

انقلاب اسلامی ایران

2

ندارد

44

101477

سیستم های خریدوانبارداری

3

مدیریت تولید

15

113683

تفسیر موضوعی قرآن

2

ندارد

45

101980

حفاظت صنعتی

3

مدیریت تولید

16

110127

آشنایی با قرآن کریم

1

ندارد

46

104111

بررسی اقتصادی طرح های صنعتی

3

اقتصادکلان- صنعتی 1

17

105708

وصیت نامه امام (ره)

1

ندارد

47

109019

طرح ریزی، تعمیرات ونگهداری

3

تحقیق 2- مدیریت تولید

دروس پایه                   38 واحد

48

108569

کارسنجی و روش سنجی

3

تحقیق 2- مدیریت تولید

18

111045

اصول حسابداری (1)

3

ندارد

49

104147

مدیریت کارخانه

3

تحقیق 2- مدیریت تولید

19

112259

اصول حسابداری (2)

3

اصول حسابداری (1)

50

114065

زبان تخصصی (1) و(2)

2

زبان عمومی

20

112308

اقتصاد خرد

3

ندارد

51

100104

زبان تخصصی (3) و(4)

2

زبان تخصصی 1و2

21

102937

اقتصاد کلان

3

اقتصاد خرد

52

107759

کنترل پروژه

2

تحقیق 2- مدیریت تولید

22

109944

ریاضیات پایه

3

ندارد

53

111336

پروژه کارآموزی

2

گذراندن 100 واحد

23

101630

ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت

3

ریاضیات پایه

دروس اختیاری

24

109838

آمار وکاربردآن در مدیریت (1)

3

ندارد

54

106603

بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان

2

آمار 2- تحقیق 2

25

110796

آمار وکاربردآن در مدیریت(2)

3

آمار وکاربرد (1)

55

110289

تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها

3

مبانی سازمان ومدیریت

26

114232

حقوق اساسی

2

ندارد

56

105954

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

3

تجزیه وتحلیل سیستمها

27

103425

روانشناسی صنعتی

3

ندارد

57

109665

روابط صنعتی

3

مدیریت رفتار سازمانی

28

104005

روش تحقیق

3

آمار وکاربرد (1)

58

109432

بازاریابی بین الملل

3

بازاریابی ومدیریت بازار

29

111186

کامپیوتر وکاربرد آن در مدیریت

3

ریاضیات پایه

از بین دروس اختیاری فقط11 واحد انتخاب و گذرانده شود.

30

111642

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

3

ندارد