يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

        

                                                             دانشگاه ازاد اسلامی اراک

                                                                  دانشکده مدیریت

                                      فهرست  دروس درمقطع کارشناسی ارشد حسابداری

دروس اختیاری

تعدادواحد

نام درس

ردیف

3

بررسی موارد خاص درحسابداری

1

3

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

2

3

پژوهش عملیاتی پیشرفته

3

3

اقتصاد مدیریت

 

4

12

جمع واحد

دروس تخصصی(اصلی)

 

تعدادواحد

نام درس

ردیف

3

تئوری حسابداری1

1

3

تئوری حسابداری2

2

3

حسابداری مدیریت

3

3

حسابداری دولتی پیشرفته

4

3

حسابرسی پیشرفته

5

2

مسایل جاری درحسابداری

6

3

تصمیم گیری در مسایل مالی

7

20

جمع واحد

 

 

                      پایان نامه

تعدادواحد

نام درس

ردیف

6

رساله( پایان نامه)

1

6

جمع واحد

دروس پیش نیاز

تعدادواحد

نام درس

ردیف

2

تحلیل آماری

1

2

جمع واحد

تذکر

1 -  برای دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر مرتبط گذراندن 12 واحد درسی جبرانی الزامی است.  

2 – از 12 واحد اختیاری  گذراندن 6 واحد درسی الزامی  است .

3 – در صورتیکه دانشجو دروس {وصایای امام( ره) - روش تحقیق}

را در دوره کارشناسی اخذ نکرده باشد باید این دروس را در دوره ارشد پاس نماید.