يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی – 1394

 

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

دروس پیش دانشگاهی              6 واحد

دروس اصلی                  30 واحد

1

101645

ریاضی پیش دانشگاهی

2

ندارد

32

110830

مبانی سازمان ومدیریت

3

مبانی مدیریت اسلامی

 

 

 

 

 

2

111651

زبان پیش دانشگاهی

2

ندارد

33

111715

تجزیه وتحلیل وطراحی سیستمها

3

مبانی سازمان ومدیریت

3

103975

فارسی پیش دانشگاهی

2

ندارد

34

100728

مدیریت رفتار سازمانی

3

مبانی سازمان ومدیریت

دروس عمومی              26 واحد

35

112628

مدیریت منابع انسانی

3

مدیریت رفتار سازمانی

4

102201

فارسی عمومی

3

ندارد

36

105443

بازاریابی ومدیریت بازار

3

اقتصاد کلان مبانی سازمان

5

104527

زبان عمومی

3

ندارد

37

101797

مدیریت تولید

3

تحقیق در عملیات(1)

6

117080

تربیت بدنی

1

ندارد

38

104698

حسابداری صنعتی (1)

3

اصول حسابداری (2)

7

117081

ورزش 1

1

تربیت بدنی

39

100516

تحقیق در عملیات(1)

3

ریاضیات وکاربرد (2)

8

116483

دانش خانواده وجمعیت

2

ندارد

40

110310

تحقیق درعملیات (2)

3

تحقیق در عملیات(1)

9

115786

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

ندارد

41

100715

مدیریت مالی(1)

3

اقتصاد کلان حسابداری2

10

111138

اندیشه اسلامی1(مبدا و معاد)

2

ندارد

دروس تخصصی               36 واحد

11

111758

اندیشه اسلامی2(نبوت وامامت)

2

اندیشه اسلامی (1)

42

101516

مدیریت مالی(2)

3

مدیریت مالی(1)

12

109771

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

2

ندارد

43

106890

حسابرسی (1)

3

اصول حسابداری (2)

13

109362

تاریخ تحلیلی صدراسلام

2

ندارد

44

107685

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

3

تجزیه وتحلیل سیستمها

14

113835

انقلاب اسلامی ایران

2

ندارد

45

107982

حقوق بازرگانی

3

بازاریابی ومدیریت بازار

15

113683

تفسیر موضوعی قرآن

2

ندارد

46

115503

سازمانهای پولی ومالی بین المللی

3

اقتصاد کلان

16

110127

آشنایی با قرآن کریم

1

ندارد

47

114272

سیاست پولی و مالی

3

سازمانهای پولی ومالی

17

105708

وصیت نامه امام (ره)

1

ندارد

48

101745

پول وارز وبانکداری

3

اقتصاد کلان

دروس پایه                     41 واحد

49

101256

بازرگانی بین المللی

3

اقتصاد کلان

18

111642

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

3

ندارد

50

106809

بازار یابی بین الملل

2

بازرگانی بین الملل بازاریابی

19

111045

اصول حسابداری (1)

3

ندارد

51

105353

زبان تخصصی (1) و(2)

2

زبان عمومی

20

112259

اصول حسابداری (2)

3

اصول حسابداری (1)

52

109878

زبان تخصصی (3) و(4)

2

زبان تخصصی 1و2

21

112308

اقتصاد خرد

3

ندارد

53

100354

مدیریت استراتژیک

3

گذراندن 100 واحد

22

102937

اقتصاد کلان

3

اقتصاد خرد

54

100584

سیستم های خریدوانبارداری وتوزیع

3

مدیریت تولید

23

114741

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3

اقتصادکلان ریاضیات1

دروس اختیاری

24

112083

ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 1

3

ندارد

55

109665

روابط صنعتی

3

مدیریت رفتار سازمانی

25

110307

ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت 2

3

ریاضیات وکاربرد (1)

56

113511

حقوق بازرگانی بین المللی

3

حقوق بازرگانی

26

109838

آمار وکاربردآن درمدیریت 1

3

ندارد

57

114740

بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان

3

آمار 2 تحقیق عملیات 2

27

110796

آمار وکاربردآن درمدیریت 2

3

آمار وکاربرد (1)

از بین دروس اختیاری فقط 6 واحد انتخاب و گذرانده شود.

28

112784

کامپیوتر وکاربرد آن درمدیریت

3

ندارد

 

29

114232

حقوق اساسی

2

ندارد

 

30

105511

روش تحقیق درمدیریت

3

آمار وکاربرد (1)

 

31

112449

روانشناسی کار

3

ندارد