يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

 

کد

نام درس

تعداد واحد

کد پیش نیاز

کد شش رقمی

 

دروس اختصاصی گرایش [ مالی ]

1

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

2

 

845114

کد

نام درس

تعداد واحد

کد پیش نیاز

کد شش رقمی

2

وصیت نامه

2

 

845115

 

 

 

 

 

3

زبان تخصصی

2

 

845116

28

تصمیم گیری در مسائل مالی

2

 

845142

4

پژوهش عملیاتی III

2

 

845117

29

مدیریت سرمایه گذاری

2

 

845143

5

آمار و کاربرد آن در مدیریت

2

 

845118

30

سیستم های صف سازمانهای پولی و مالی

2

 

845144

6

روش تحقیق پیشرفته

3

 

845119

31

سمینار در مسائل مدیریت مالی

2

 

845145

جمع 13 واحد

جمع 8 واحد

دروس پیش نیاز برای دانشجویان ارشد با لیسانس نامرتبط  و نیمه مرتبط

دروس اختصاصی گرایش [ تولید ]

کد

نام درس

تعداد واحد

کد پیش نیاز

کد شش رقمی

کد

نام درس

تعداد واحد

کد پیش نیاز

کد شش رقمی

7

مدیریت کارخانه

2

 

845120

32

برنامه ریزی و کنترل تولید موجودیها

2

9,18

845146

8

کنترل کیفیت آماری

2

 

845121

33

تئوری انتقال تکنولوژی

2

24

845147

9

مدیریت تولید

2

 

845122

34

مدیریت کیفیت و بهره وری

2

24

845148

10

مدیریت مالی

2

 

845123

35

سمینار در مدیریت صنعتی

2

24

845149

11

مدیریت رفتار سازمانی

2

 

845124

جمع 8 واحد

12

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

2

 

845125

13

ریاضی پیش نیاز

2

 

845126

14

مبانی سازمان و مدیریت

2

 

845127

جمع   16   واحد

کد

نام درس

تعداد واحد

کد پیش نیاز

کد شش رقمی

15

رساله

6

 

105134

دروس مشترک کلیه گرایشها

کد

نام درس

تعداد واحد

کد پیش نیاز

کد شش رقمی

         

15

بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت

2

11,14

845128

16

تئوریهای مدیریت پیشرفته

2

14

845129

17

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

2

(12)

845130

18

تحلیل آماری

2

5

845131

19

کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت

2

5,23

845133

20

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

(11)

845134

21

حسابداری مدیریت

2

 

845135

22

تحقیق در عملیات پیشرفته

2

4

845136

23

مدیریت تولید پیشرفته

2

(18,9)

845137

جمع 18 واحد

دروس اختصاصی گرایش [ تحقیق در عملیات

کد

نام درس

تعداد واحد

کد پیش نیاز

کد شش رقمی

24

برنامه ریزی غیرخطی

2

23

845138

25

مدلسازی ریاضی

2

23

845139

26

سیستم های صف

2

23

845140

27

اصول شبیه سازی

2

23

845141

جمع 8 واحد

 

 

توجه :

 کدهای پیش نیازی که داخل پرانتز نوشته شده بهتر است رعایت شوند ، ولی کدهایی که به زبان لاتین نوشته شده، پیشنهاد گروه مدیریت صنعتی بوده و در اولویت دوم قرار دارند .

در صورتیکه دانشجو دروس {وصایای امام( ره) -  روش تحقیق }

را در دوره کارشناسی اخذ نکرده باشد باید این دروس را در دوره ارشد پاس نماید.

گذراندن دروس جبرانی روش تحقیق و زبان تخصصی برای کلیه دانشجویان الزامی است