دوشنبه 2 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک

گروه

نوع همکاری

مرتبه علمی

پست اجرایی

تلفن محل کار (با پیش شماره3341)

ایمیل

1 احمد سرلک دکتری ارشد و دکتری اقتصاد هیات علمی استادیار رئیس دانشکده ومدیرگروه اقتصاد 2282 a-sarlak@iau-arak.ac.ir
2 سید عباس نجفی زاده دکتری ارشد و دکتری اقتصاد هیات علمی استادیار مدیرگروه ارشد و دکتری اقتصاد 2286 abbnaj@yahoo.com
3 غلامعلی حاجی دکتری ارشد و دکتری اقتصاد هیات علمی استادیار معاون برنامه ریزی و اقتصاد - g-haji@iau-arak.ac.ir
4 مجید زنجیردار دکتری

ارشد مدیریت بازرگانی

هیات علمی دانشیار معاون پژوهش 2241

zanjirdar08@gmail.com

m-zanjirdar@iau-arak.ac.ir

5 پیمان غفاری آشتیانی دکتری ارشد مدیریت بازرگانی هیات علمی دانشیار مدیرگروه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و بازرگانی داخلی 2311 P-ghafari@ iau-arak.ac.ir
6 نادره السادات نجفی زاده دکتری ارشد مدیریت بازرگانی هیات علمی استادیار - -

Nadereh.nagafizadeh@yahoo.com

n-nagafizadeh@iau-arak.ac.ir

7

محمدصادق حری

دکتری

ارشد مدیریت اجرایی

هیات علمی

استادیار

مدیرگروه ارشد مدیریت اجرایی

2284

Shorri2007@yahoo.com

ms-horri@iau-arak.ac.ir

8 حمیدرضا قاسمی دکتری ارشدمدیریت دولتی هیات علمی استادیار مدیرگروه ارشد م دولتی گرایش تحول-انسانی 2278

hamid-reza@myway.com  ,

hr-ghasemi@iau-arak.ac.ir

9 حبیب اله جوانمرد دکتری ارشدمدیریت دولتی هیات علمی دانشیار مدیرگروه ارشد م دولتی گرایش مالی 2200 Gavanmard-ha@yahoo.com

10

ایرج نوری

دکتری

ارشد مدیریت صنعتی

هیات علمی

استادیار

مدیرگروه ارشد مدیریت صنعتی

2283

i-nouri@iau-arak.ac.ir

11

محمدعلی کرامتی

دکتری

ارشد مدیریت صنعتی

هیات علمی

استادیار

-

-

m-keramati@ iau-arak.ac.ir

12

بهروز بهرامسری

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

سرپرست دبیرخانه هیات امناء استان مرکزی

2103

behroozbahramsari@yahoo.com

13

حبیب موسوی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

Habib_moosavi@yahoo.com

14

علی شیخی مهرآبادی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

A_mehrabady@yahoo.com

15

مریم شریف نژاد

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

m_sharifnejad2006@yahoo.com

16

منیر مرادی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

monir-moradi@gmail.com

m-moradi@iau-arak.ac.ir

17

سهراب نظری

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

nazarisohrab3@gmail.com

18 مجید داوودی نصر کارشناسی ارشد کارشناسی و ارشد حسابداری هیات علمی مربی

مدیرگروه ارشد حسابداری و

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

2274 M-Dvodi85@ yahoo.com
19 هادی یزدی کارشناسی ارشد کارشناسی و ارشد حسابداری هیات علمی مربی معاون اداری و مالی 2132 h-yazdi@iau-arak.ac.ir
20 محمود کهنسال کفشگری کارشناسی ارشد کارشناسی و ارشد حسابداری هیات علمی مربی     Mkohansal57@yahoo.com
21 حمیدرضا غیابی کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی   - h-ghiabi@iau-arak.ac.ir
22 علی لعل بار کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی حسابرس هیات امناء استان مرکزی 2534 for_lalbar@yahoo.com
23 مهدی کریمی تبریزی کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی     m-karimi-au@yahoo.com
24 داریوش مختاری کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی مدیرگروه کارشناسی حسابداری 2300 darush.mokhtari@yahoo.com
25 علیرضا فرشیدپور کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی     Alifarshidpor@yahoo.com
26 علی سبحانی کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی     Alisobhani1608@gmail.com
27 عباس مهرجو کارشناسی ارشد کارشناسی مدیریت بازرگانی هیات علمی مربی   - Mehrjoo.abbas@gmail.com

28

مجید غیاثی

کارشناسی ارشد

کارشناسی مدیریت بازرگانی وارشد مدیریت دولتی

هیات علمی

مربی

مدیرگروه کارشناسی مدیریت

 صنعتی و بازرگانی

2288

Ghiasi92@ yahoo.com

m-Ghiasi@iau-arak.ac.ir