شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک

گروه

نوع همکاری

مرتبه علمی

پست اجرایی

تلفن محل کار (با پیش شماره3341)

ایمیل

1 احمد سرلک دکتری ارشد و دکتری اقتصاد هیات علمی استادیار رئیس دانشکده ومدیرگروه اقتصاد 2280 a-sarlak@iau-arak.ac.ir
2 سید عباس نجفی زاده

دکتری

 

ارشد و دکتری اقتصاد هیات علمی استادیار - 2286 abbnaj@yahoo.com
3

غلامعلی حاجی

 

دکتری ارشد و دکتری اقتصاد هیات علمی استادیار معاون برنامه ریزی و اقتصاد - g-haji@iau-arak.ac.ir
4 مجید زنجیردار دکتری

ارشد مدیریت بازرگانی

هیات علمی دانشیار - 2241

zanjirdar08@gmail.com

m-zanjirdar@iau-arak.ac.ir

5 پیمان غفاری آشتیانی دکتری ارشد مدیریت بازرگانی هیات علمی دانشیار مدیرگروه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و بازرگانی داخلی 2311 P-ghafari@ iau-arak.ac.ir
6 نادره السادات نجفی زاده دکتری ارشد مدیریت بازرگانی هیات علمی استادیار - -

Nadereh.nagafizadeh@yahoo.com

n-nagafizadeh@iau-arak.ac.ir

7

محمدصادق حری

دکتری

ارشد مدیریت اجرایی

هیات علمی

استادیار

مدیرگروه ارشد مدیریت اجرایی و صنعتی

2284

Shorri2007@yahoo.com

ms-horri@iau-arak.ac.ir

8 حمیدرضا قاسمی دکتری ارشدمدیریت دولتی هیات علمی استادیار مدیرگروه ارشد  مدیریت دولتی 2278

hamid-reza@myway.com  ,

hr-ghasemi@iau-arak.ac.ir

9 حبیب اله جوانمرد

دکتری

 

ارشدمدیریت دولتی هیات علمی دانشیار - 2200 Gavanmard-ha@yahoo.com

10

ایرج نوری

دکتری

ارشد مدیریت صنعتی

هیات علمی

استادیار

-

2283

i-nouri@iau-arak.ac.ir

11

محمدعلی کرامتی

دکتری

ارشد مدیریت صنعتی

هیات علمی

استادیار

-

-

m-keramati@ iau-arak.ac.ir

12

بهروز بهرامسری

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

سرپرست دبیرخانه هیات امناء استان مرکزی

2103

behroozbahramsari@yahoo.com

13

حبیب موسوی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

Habib_moosavi@yahoo.com

14

علی شیخی مهرآبادی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

A_mehrabady@yahoo.com

15

مریم شریف نژاد

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

m_sharifnejad2006@yahoo.com

16

منیر مرادی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

monir-moradi@gmail.com

m-moradi@iau-arak.ac.ir

17

سهراب نظری

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

nazarisohrab3@gmail.com

18 مجید داوودی نصر کارشناسی ارشد کارشناسی و ارشد حسابداری هیات علمی مربی

مدیرگروه ارشد حسابداری و

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

2274 M-Dvodi85@ yahoo.com
19

هادی یزدی

 

کارشناسی ارشد کارشناسی و ارشد حسابداری هیات علمی مربی معاون اداری و مالی 2132 h-yazdi@iau-arak.ac.ir
20

محمود کهنسال کفشگری

 

کارشناسی ارشد کارشناسی و ارشد حسابداری هیات علمی مربی -   Mkohansal57@yahoo.com
21

حمیدرضا غیابی

 

کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی - - h-ghiabi@iau-arak.ac.ir
22 علی لعل بار کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی حسابرس هیات امناء استان مرکزی 2534 for_lalbar@yahoo.com
23

مهدی کریمی تبریزی

 

کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی -   m-karimi-au@yahoo.com
24 داریوش مختاری کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی مدیرگروه کارشناسی حسابداری 2300 darush.mokhtari@yahoo.com
25

علیرضا فرشیدپور

 

کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی -   Alifarshidpor@yahoo.com
26

علی سبحانی

 

کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی -   Alisobhani1608@gmail.com
27

عباس مهرجو

 

کارشناسی ارشد کارشناسی مدیریت بازرگانی هیات علمی مربی - - Mehrjoo.abbas@gmail.com

28

مجید غیاثی

کارشناسی ارشد

کارشناسی مدیریت بازرگانی وارشد مدیریت دولتی

هیات علمی

مربی

مدیرگروه کارشناسی مدیریت

 صنعتی و بازرگانی

2288

Ghiasi92@ yahoo.com

m-Ghiasi@iau-arak.ac.ir