يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

 

فهرست اسامی کارکنان دانشکده مدیریت

ردیف

نام

 نام خانوادگی

سمت

محل خدمت شماره تماس

1

علی

آقازیارتی

رئیس اداره آموزش وپژوهش و فناوری

آموزش و پژوهش دانشکده 33412303

2

مصطفی

بهروزپور

مسئول اداره امتحانات

اداره امتحانات دانشکده 33412297

3

رضا

دهقانی

مسئول ثبت نام وبرنامه ریزی

اداره ثبت نام وبرنامه ریزی 33412298

4

علی

مشایخ

مسئول امور دانشجویی

امور دانشجویی دانشکده 33412289

5

احسان

عابدی

مسئول تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412290

6

علی اصغر

مطلبی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412420

7

محمود

مظفری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412420

8

نسرین

حسینی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412420

9

علی

چراغی

امور رایانه

مرکز کامپیوتر دانشکده 33412316
10

سید احمد

محمدی

دبیرخانه دانشکده

دفتر رئیس دانشکده 33412281
11

محمد

عبدلی دفتردار رئیس دانشکده دفتر رئیس دانشکده 33412279

12

جواد

رجبی

کارشناس پژوهش

پژوهش دانشکده 33412295

13

پروانه 

مومنی

کارشناس پژوهش

پژوهش دانشکده 33412295

14

زهرا

خوشبین

کارشناس پژوهش

پژوهش دانشکده 33412295

15

الهام

بیگی

کارشناس آموزش

گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی 33412277

16

کوروش

دباغچی

کارشناس آموزش

گروه حسابداری 33412276

17

سید مرتضی

میرجعفری

امور مالی

امورمالی دانشکده 33412308

18

فروزان

کیوانفر

مسئول فرهنگی

دفتر فرهنگ دانشکده 33412438

19

احمد

آقازیارتی

دفتر هماهنگی

دفتر هماهنگی دانشکده 33412309

20

عقیل

فرهمندیان

دفتر هماهنگی

دفتر هماهنگی دانشکده 33412304