يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

     دانشجویان محترم مقطع کارشناسی

     قبل از فارغ التحصیلی موظف هستند تاییدیه پیش دانشگاهی خود را به آموزش تحویل نمایند.

 

     جهت تاییدیه تحصیلی :

       به دفاتر پیش خوان دولت در سراسر کشور مراجعه نمایند .