سه شنبه 27 آذر 1397
 انتخاب وب سایت

این دانشکده مجهز به کارگاه اختصاصی کامپیوتر است. همچنین استفاده از سایت آموزشی و دو سایت آزاد کامپیوتر برای دانشجویان و اساتید در سطح مجتمع امیرکبیر امکان‌پذیر است. شایان ذکر است که همه‌ی کامپیوترهای مستقر در سایت‌های اختصاصی و دو سایت ، متصل به اینترنت وایر لس می باشد

 

کارگاه حسابداری