يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای 1396/2/25

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

یاسر بارانی

بازاریابی

بررسی رابطه بین جو یاد گیرانه ورفتار مشتری مدار کارکنان باتوجه به نقش واسطه ی دانش کارکنان از مشتری در بانک های دولتی (بانک ملی شهر اراک)

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

عباس نجفی زاده

2

زهراصفائی

داخلی

عوامل موثر برتصمیم خرید خریداران خودروی سواری سایپا واولویت بندی این عوامل در شهر اراک

تایید

عباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

3

مجتبی منصوری

داخلی

بررسی روش های نوین بازار یابی وارائه راهکارهای جدید در زمینه بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی

تایید

فرشادمطلبی

غلامعلی حاجی

4

نفیسه رضایی

داخلی

بررسی تاثیر هویت برند ارزش ادراک شده ،اعتماد ،رضایت وقصدخرید

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

سیدعباس نجفی زاده

5

 

بهمن اکبری عراقی

مالی

تاثیر جهت گیری بازار برعملکرد کسب وکار (پست بانک )

تایید

احمدسرلک

مهدی کریمی تبریزی

6

مجید سعیدی فر

مالی

بررسی عوامل  تاثیرگذار برروحیه مالیاتی در میان مالیات دهندگان شهر اراک

تایید

احمدسرلک

مهدی کریمی تبریزی

7

سحرمحمودی

مالی

بررسی تاثیر نقطه سربه سر معاملات وعدم تقارن اطلاعاتی برکارارایی بازار سهام شرکت ها

تایید

علیرضافرشیدپور

مجیدداودی نصر

8

رضوان مسلمی

مالی

بررسی تاثیرکارایی هیات مدیره ومعیار های حاکمیت شرکتی برنسبت افزایش سود سهامداران ومدیران

تایید

مجیدداودی نصر

مهدی کریمی تبریزی

9

فاطمه مسلمی

مالی

بررسی تاثیرالزام آور سیاست مسولیت اجتماعی دولتی وشرکت برمحافظه کاری حسابداری شرکت ها

تایید

مهدی کریمی تبریزی

مجیدداودی نصر

10

طیبه جمشیدی

مالی

عوامل موثر بر عملکرد مالی بانکداری الکترونیک (بانک های دولتی شهر اراک )

تایید

علی لعل بار

هادی یزدی

11

اعظم ویسمه

حسابداری

بررسی محتوای اطلاعاتی مقالات خبری وتاثیر آن بربازده غیر عادی وبیش قیمت گذاری سهام

تایید

مجیدزنجیردار

مهدی کریمی تبریزی

12

عمادالدین امینی شریف

حسابداری

بررسی اثرات تجزیه سهام واستراتژی تجزیه وتحلیل بنیادی برارزش آفرینی برای سهامداران

تایید

مجیدزنجیردار

غلامعلی حاجی

13

معصومه خادمی

حسابداری

بررسی تاثیر قیاس پذیری صورت های مالی برمدیریت آرایشی بنفورد ومدیریت سود توسط اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

حمیدرضاغیابی

داریوش مختاری کجوری

14

احمد بغدادی

حسابداری

بررسی رابطه بین حسابداری اقلام تعهدی ،باورهای ناهمگون سرمایه گذار وبازده سهام براساس مدل ژانگ

تایید

مجیدداودی نصر

مجیدزنجیردار

15

صفیه شهریاری

حسابداری

بررسی مقایسه ای مولفه های اختصاصی گزارش های مالی مبتنی برتکانه سود ومعیار های مبتنی برارزش افزوده اقتصادی برتغییرات بازده واقعی سهام

تایید

مجیدزنجیردار

هادی یزدی

16

عاطفه رجبیان

حسابداری

بررسی رابطه بین تعصبات احساسی سرمایه گذار وواکنش ذنامتقارن به حجم معاملات

تایید

مجیدزنجیردار

محمودکهنسال کفشگری

17

فاطمه قاسمی

حسابداری

تاثیر سبک های سرمایه گذاری وتجزیه وتحلیل مهارت زمان بندی بازاربربازده صندوق های سرمایه گذاری

تایید

مجیدزنجیردار

علی لعل بار

18

آرش راست خدیو

حسابداری

بررسی انحراف بین سود پیش بینی شده با سود حسابرسی شده با شاخص های کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمودکهنسال کفشگری

مجیدداودی نصر

19

رضاکیشانی فراهانی

حسابداری

تاثیر توجه رسانه ه وشتاب نقدشوندگی سهام برارزشمندی اطلاعات وآگاهی دهندگی قیمت سهام

تایید

مجیدزنجیردار

مجیدداودی نصر

20

سمیرافریدونی

حسابداری

بررسی رابطه بین مشوق های محیطی ،گزارش دهی تهاجمی ریسک ودرک سرمایه گذاران از ریسک

تایید

هادی یزدی

مهدی کریمی تبریزی

21

محمدجوادنورزی

حسابداری

بررسی رابطه بین اعتماد به نفس بالا مدیر عامل وفرار مالیاتی :ضمن تاکید برنقش مالکیت نهادی دولت

تایید

هادی یزدی

حمیدرضاغیابی

22

حمیدرضا مرادی

دولتی مالی

بررسی تاثیر جبران خدمات مالی برعملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی در اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تایید

ایرج نوری

احمدسرلک

23

سمانه خلیلی

دولتی مالی

بررسی نقش ارزش سرمایه انسانی در بهره وری منابع انسانی وعملکرد مالی در شرکت پتروشیمی شازند

تایید

مجتبی رفیعی

حمیدرضاقاسمی

24

حامدقربانی

تحول

بررسی تاثیر استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی برچابکی سازمانی درشعب بانک قرص الحسنه مهر ایران درتهران

تایید

مجتبی رفیعی

حبیب اله جوانمرد

25

مریم کریمی

دولتی مالی

بررسی تاثیر سودمندی اداراک شده اطلاعات مالی برتصمیم گیری داخلی با توجه به نقش واسطه ای کنترل داخلی در شهرداری

تایید

حبیب اله جوانمرد

حمیدرضاقاسمی

26

علیرضاحافظی

منابع انسانی

شناسایی شایستگی های مدیریتی مدیران اماکن مذهبی (مسجدمقدس جمکران)

تایید

حسن زارعی متین

حمیدرضاقاسمی

27

مریم عابدی 

منابع انسانی

بررسی وضعیت میزان ساده سازی نظام اداری در راستای مبارزه بافساداداری در بیمارستان های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک

تایید

مرتضی قاسمی

حبیب اله جوانمرد

28

فرشید آقاگلی

منابع انسانی

بررسی تاثیر مدل رفتاری مبتنی برهدف در توصیف پس انداز در بانکداری اسلامی (بانک مهر ایران)

تایید

ایرج نوری

فرشاد مطلبی

29

احمدرود بارانی

دولتی مالی

بررسی بودجه های عمرانی وتاثیر آن برمحیط کسب وکار در برنامه پنجم توسعه (بودجه زیربنایی وایجاد شرکتهای تولیدی مستقر در شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی )

تایید

حبیب اله جوانمرد

احمد سرلک

30

داریوش دولت آبادی

تحول

بررسی تاثیر راست کرداری رهبر بررفتار شهروندی سازمانی ورفتارهای کاری نابهنجار کارکنان در استانداری مرکزی

تایید

ایرج نوری

مرتضی قاسمی

31

ماجده جعفری

دولتی مالی

بررسی تاثیر تعارض مشارکت در بودجه بندی برعملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی رضایت وتصدی شغلی (بیمه سلامت )

تایید

حبیب اله جوانمرد

حمیدرضاقاسمی

32

الهام قاسمی پری

منابع انسانی

بررسی عوامل موثر براستقرار وپیاده سازی مدیریت دانش (پژوهشی در شرکت آواتفلون )

تایید

مجتبی رفیعی

حبیب اله جوانمرد

33

سمانه آبائی

منابع انسانی

بررسی تاثیر بکارگیری اصل 44قانون اساسی برکاهش هزینه های بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان قم

تایید

حمیدرضاقاسمی

مجیدغیاثی

34

مسعود کریمی

منابع انسانی

بررسی ظرفیت نوآوری وتاثیر آن برعملکرد نوآوری د

تایید

علی نوری مطلق

فیروزه عطاریان

35

هومن مهری

اجرایی

بررسی تاثیر مدیریت فرایند ونوآوری برعملکرد بهره وری بانقش تعدیل کننده شدت رقابت در شرکت های شهرک صنعتی شمس آباد تهران

تایید

محمدصادق حری

محمدعلی کرامتی

36