دوشنبه 5 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

 

انجمن­ های علمی فعال

و مجوز دار دردانشکده مدیریت

 نام انجمن علمی سرپرست انجمن
انجمن علمی حسابداری داریوش مختاری
انجمن علمی اقتصاد دکتراحمد سرلک

 

 

فرمهای فعالیت های انجمن

انجمن حسابداری دانشگاه آزاد اراک