يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

ساعت حضور مدیران گروههای آموزشی

 

دکتر محمدصادق حری

مدیر گروه ارشد مدیریت اجرایی و صنعتی

E-mail: shorri2007@yahoo.com

                              تلفن:    086-33412284

                            نیمسال2-96- 95

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

-

یک شنبه

-

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

-

دو شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

حضور

-

-

سه شنبه

-

-

-

ناهار و نماز

-

-

-

چهار شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-

پنج شنبه

-

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-

 

 

 

 
 

دکتر پیمان غفاری

مدیر گروه ارشد مدیریت بازرگانی

E-mail:p-ghafari@iau-arak.ac.ir   

تلفن:  086-33412311 

نیمسال2-96-95

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

دو شنبه

حضور

کلاس

حضور

ناهار و نماز

کلاس

-

-

سه شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

کلاس

-

-

چهار شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

-

-

پنج شنبه

-

-

-

ناهار و نماز

-

-

-

 
 
 

دکترمجید داودی نصر

مدیر گروه ارشد حسابداری

E-mail: M_davodi85@yahoo.com  

تلفن:33142274

                          نیمسال2-96-95

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور/کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

کلاس

یک شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

سه شنبه

کلاس

کلاس/حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

کلاس

-

-

پنج شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

-

-

-

 
 
 

دکتر حمیدرضا قاسمی

مدیر گروه مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)  

E-mail: hamid-reza@myway.com

تلفن: 33412278

نیمسال2-96-95

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

-

-

-

یک شنبه

کلاس

حضور

حضور

ناهار و نماز

-

-

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

جلسه

-

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

کلاس

-

-

چهار شنبه

حضور

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-

پنج شنبه

-

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-

 

 
 

دکتر مجید غیاثی

مدیر گروه کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی

E-mail:ghiasi92@yahoo.com 

86-33412288 تلفن                                 

95-96-2  نیمسال

        

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

یک شنبه

-

-

-

ناهار و نماز

-

-

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

چهار شنبه

کلاس

حضور

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

-

-

پنج شنبه

-

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

-

-

 

                                     

        

 
 

               دکتر احمد سرلک             

رئیس دانشکده و مدیر گروه کلیه مقاطع اقتصاد و اموربانکی

E-mail: a-sarlak@iau-arak.ac.ir

تلفن:  086-33412280 

نیمسال2-96-95

ساعت/روز

9/30- 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

کلاس

حضور

-

یک شنبه

کلاس

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

جلسه

حضور

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

حضور

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

حضور

-

پنج شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

-

-

-

 

 

داریوش مختاری

مدیر گروه کارشناسی حسابداری 

E-mail: darush.mokhtari@yahoo.com

تلفن:  086-33412300

نیمسال 2-96-95

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

حضور

یک شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

حضور

دو شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

حضور

سه شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

حضور

حضور

حضور

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

حضور

پنج شنبه

-

-

-

ناهار و نماز

-

-

-