دوشنبه 2 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

ساعت حضور مدیران گروههای آموزشی

 

دکتر محمدصادق حری

مدیر گروه ارشد مدیریت اجرایی و صنعتی

E-mail: shorri2007@yahoo.com

تلفن:    086-33412284

نیمسال2-95- 94

ساعت/روز

9/30- 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

-

-

-

یک شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

دو شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

 

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

چهار شنبه

کلاس308

کلاس308

کلاس308

ناهارونماز

حضور

-

-

پنج شنبه

 

کلاس307

کلاس307

ناهارونماز

-

-

کلاس307

 

دکتر حبیب اله جوانمرد

E-mail:javanmard_h@yahoo.com 

تلفن: 086-33412200

                           نیمسال2-95-94

ساعت/روز

9/30 - 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

حضور

حضور

ناهارو نماز

حضور

 

 

یک شنبه

-

حضور

حضور

ناهارو نماز

حضور

 

 

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارو نماز

شورای دانشکده

 

 

سه شنبه

کلاس 303

کلاس 303

کلاس 303

ناهارو نماز

کلاس 303

 

 

چهار شنبه

کلاس 303

حضور

کلاس 304

ناهارو نماز

کلاس 304

کلاس 103

 

پنج شنبه

کلاس 304

کلاس 304

حضور

ناهارو نماز

-

 

 

 
 

دکتر پیمان غفاری

مدیر گروه ارشد مدیریت بازرگانی

E-mail:p-ghafari@iau-arak.ac.ir   

تلفن:  086-33412311 

نیمسال2-95-94

ساعت/روز

9/30- 8

11/15-9/45

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

 

 

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

 

 

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

کلاس307

کلاس 307

کلاس307

ناهارونماز

کلاس307

-

-

چهار شنبه

کلاس307

کلاس 307

کلاس307

ناهارونماز

کلاس307

-

-

پنج شنبه

-

-

-

ناهارونماز

-

-

-

 
 

دکترمجید داودی نصر

مدیر گروه ارشد حسابداری

E-mail: M_davodi85@yahoo.com  

تلفن:33142274

                          نیمسال2-95-94

ساعت/روز

30/9 - 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14 14-15/30 15/45-17/15 17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

-

-

-

یک شنبه

کلاس304

کلاس304

حضور

ناهارونماز

-

-

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

کلاس304

-

-

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

 کلاس303

-

-

پنج شنبه

کلاس209

کلاس209

کلاس209

ناهارونماز

کلاس304

کلاس304

 

 
 

دکتر حمیدرضا قاسمی

مدیر گروه مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)  

E-mail: hamid-reza@myway.com

تلفن: 33412278

نیمسال2-95-94

ساعت/روز

8-9/30

9/45-11/15 11/30-13 13-14 14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

-

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

 

یک شنبه

-

-

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

 

دو شنبه

-

-

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

حضور

-

سه شنبه

کلاس305

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

کلاس304

حضور

ناهارونماز

کلاس209

حضور

کلاس306

پنج شنبه

کلاس306

کلاس306

کلاس306

ناهارونماز

کلاس306

حضور

-

 

دکتر ایرج نوری

E-mail: i-nouri@iau-arak.ac.ir  

تلفن:  086-33412283

نیمسال 2-95-94

ساعت/روز

9/30 - 8

9/45-11/15 11/30-13 13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

-

-

ناهارونماز

-

-

 

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

 

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

کلاس308

حضور

کلاس306

ناهارونماز

کلاس305

-

-

چهار شنبه

کلاس304

حضور

کلاس209

ناهارونماز

کلاس209

-

-

پنج شنبه

کلاس308

کلاس308

کلاس308

ناهارونماز

کلاس308

-

-

 
 

دکتر غلامعلی حاجی

رئیس دانشکده مدیریت

    E-mail: g-haji@iau-arak.ac.ir

       تلفن: 086-33412282

نیمسال 2-95-94

ساعت/روز

9/30 - 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه

 

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

چهار شنبه

کلاس305

کلاس305

کلاس305

ناهارونماز

کلاس305

کلاس305

کارگاه

پنج شنبه

کلاس305

کلاس305

کلاس305

ناهارونماز

-

-

-

 
 

دکتر مجید غیاثی

مدیر گروه کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی

E-mail:ghiasi92@yahoo.com 

86-33412288 تلفن                                

            94-95-2نیمسال                                     

        

ساعت/روز

9/30 - 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

-

-

ناهارونماز

-

 

 

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

 

 

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

-

-

-

ناهارونماز

-

-

-

چهار شنبه

حضور

کلاس303

کلاس303

ناهارونماز

حضور

کلاس303

-

پنج شنبه

 کلاس303

کلاس303

کلاس303

ناهارونماز

کلاس303

کلاس303

-

 
 

دکتر احمد سرلک

مدیر گروه کلیه مقاطع اقتصاد و اموربانکی

E-mail: a-sarlak@iau-arak.ac.ir

تلفن:  086-33412294 

نیمسال2-95-94

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-9/45

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

یک شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

دو شنبه

کلاس202

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

حضور

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

کلاس201

کلاس201

ناهارونماز

کلاس201

کلاس201

-

پنج شنبه

کلاس201

کلاس201

حضور

ناهارونماز

کلاس201

کلاس201

-

 
     

داریوش مختاری

مدیر گروه کارشناسی حسابداری 

E-mail: darush.mokhtari@yahoo.com

تلفن:  086-33412300

نیمسال 2-95-94

ساعت/روز

9/30 - 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

کلاس208

کلاس208 تا 15/10

حضور

ناهارونماز

کلاس208

کلاس208

کلاس208

یک شنبه

کلاس208

کلاس208

تا 15/10

حضور

ناهارونماز

کلاس208

کلاس208

کلاس208

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

کلاس208

کلاس208

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

-

پنج شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

-

-

-