شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

کلاسهایی که در دانشکده مدیریت تشکیل نمیشوند

نیمسال دوم 96-95

ردیف

نام استاد

نام درس ساعت کلاس

تاریخی که کلاس تشکیل نمیشود

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9