پنجشنبه 30 دى 1395
 انتخاب وب سایت

کلاسهایی که در دانشکده مدیریت تشکیل نمیشوند

نیمسال دوم 95-94

ردیف

نام استاد

نام درس ساعت کلاس

تاریخی که کلاس تشکیل نمیشود

1 نادره السادات نجفی زاده بازارشناسی و مسائل بازاریابی 14-17/30 95/1/24
2 محمود همت فر کلیه دروس کلیه کلاسها 95/1/25
3 مجید زنجیردار بررسی موارد خاص در حسابداری کلیه کلاسها 95/1/28
4 نادره السادات نجفی زاده مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته کلیه کلاسها 95/1/30
5
نادره السادات نجفی زاده
بازارشناسی و مسائل بازاریابی کلیه کلاسها 95/1/31
6
نادره السادات نجفی زاده
رفتار مصرف کننده
کلیه کلاسها
95/2/1
7 ندا لونی
کلیه دروس
کلیه کلاسها
95/2/11
8 مجید زنجیردار بررسی موارد خاص در حسابداری کلیه کلاسها 95/2/11
9 محمود همت فر حسابداری دولتی پیشرفته 10/30 - 8 95/3/5