يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

کارشناسی حسابداری

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: داریوش مختاری کجوری

مرتبه علمی:  مربی    

پایه :6 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی:     از سال 78 در مقطع کاردانی و کارشناسی مشغول به تدریس می باشم

کارشناسی ارشد:

دکتری:  

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS): -  

تعداد مقالات ISI-Listed : دو 

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: -

تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  دو

 تعداد ثبت اختراع: -   

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:  

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:  

 

سوابق اجرایی

-مدیر گروه کارشناسی حسابداری مدیرگروه کاردانی حسابداری مدیرمالی

-کارشناس رسمی دادگستری حسابرس در موسسه حسابرسی کارشناس امورمالی