يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

 کارشناسی ارشد مدیریت اجراییMBA

نام و نام خانوادگی: محمد صادق حری

مرتبه علمی:استادیار پایه 20

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: 8 سال

کارشناسی ارشد:12 سال

 :دکتری

 

سوابق پژوهشی  

  3:تعداد مقالات ISI (WOS)

8 : تعداد مقالات ISI-Listed

تعداد مقالات علمی-پژوهشی:7

تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  2

تعداد ثبت اختراع

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 4

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:9

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 8

 

سوابق اجرایی

مدیر گروه حسابداری

مدیر گروه مدیریت صنعتی

مدیر گروه ارشد مدیریت بازرگانی

مدیر گروه ارشد مدیریت اجراییMBA

رئیس دانشکده مدیرت