دوشنبه 2 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

 

دکتر پیمان غفاری

مدیر گروه ارشد مدیریت بازرگانی

E-mail:p-ghafari@iau-arak.ac.ir   

تلفن:  086-33412311 

نیمسال2-95-94

ساعت/روز

9/30- 8

11/15-9/45

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

 

 

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

 

 

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

کلاس307

کلاس 307

کلاس307

ناهارونماز

کلاس307

-

-

چهار شنبه

کلاس307

کلاس 307

کلاس307

ناهارونماز

کلاس307

-

-

پنج شنبه

-

-

-

ناهارونماز

-

-