يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

 

دکتر پیمان غفاری

مدیر گروه ارشد مدیریت بازرگانی

E-mail:p-ghafari@iau-arak.ac.ir   

تلفن:  086-33412311 

نیمسال  2-96-95

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

دو شنبه

حضور

کلاس

حضور

ناهار و نماز

کلاس

-

-

سه شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

کلاس

-

-

چهار شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

-

-

پنج شنبه

-

-

-

ناهار و نماز

-

-

-