دوشنبه 2 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

 

دکتر محمدصادق حری

مدیر گروه ارشد مدیریت اجرایی  

E-mail: shorri2007@yahoo.com

تلفن:    086-33412284

نیمسال2-95- 94

ساعت/روز

9/30- 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

-

-

-

یک شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

دو شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

 

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

چهار شنبه

کلاس308

کلاس308

کلاس308

ناهارونماز

حضور

-

-

پنج شنبه

 

کلاس307

کلاس307

ناهارونماز

-

-

کلاس307