يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

 

دکتر محمدصادق حری

                              مدیر گروه ارشد مدیریت اجرایی  

E-mail: shorri2007@yahoo.com                          

                           تلفن:    086-33412284

                        نیمسال2-96- 95

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

-

یک شنبه

-

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

-

دو شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

حضور

-

-

سه شنبه

-

-

-

ناهار و نماز

-

-

-

چهار شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-

پنج شنبه

-

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-