دوشنبه 2 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

دکتر مجید غیاثی

مدیر گروه کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی

E-mail:ghiasi92@yahoo.com 

86-33412288 تلفن     

            94-95-2نیمسال                    

        

ساعت/روز

9/30 - 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

 

 

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

 

 

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

-

-

-

ناهارونماز

-

-

-

چهار شنبه

حضور

کلاس303

کلاس303

ناهارونماز

حضور

کلاس303

-

پنج شنبه

 کلاس303

کلاس303

کلاس303

ناهارونماز

کلاس303

کلاس303

-