شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

دکتر مجید غیاثی

مدیر گروه کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی

E-mail:ghiasi92@yahoo.com 

86-33412288 تلفن     

            95-96-2  نیمسال                    

      

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

یک شنبه

-

-

-

ناهار و نماز

-

-

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

چهار شنبه

کلاس

حضور

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

-

-

پنج شنبه

-

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

-

-