دوشنبه 2 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

 

داریوش مختاری

مدیر گروه کارشناسی حسابداری 

E-mail: darush.mokhtari@yahoo.com

تلفن:  086-33412300

نیمسال 2-95-94

ساعت/روز

9/30 - 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

کلاس208

کلاس208 تا 15/10

حضور

ناهارونماز

کلاس208

کلاس208

کلاس208

یک شنبه

کلاس208

کلاس208

تا 15/10

حضور

ناهارونماز

کلاس208

کلاس208

کلاس208

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

کلاس208

کلاس208

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

-

پنج شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

-

-

-