يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

         استاد داریوش مختاری کجوری

        سمت :  مدیرگروه کارشناسی حسابداری

        نیمسال2 -96-95

E-mail: darush.mokhtari@yahoo.com

تلفن:  086-33412300

ساعت/روز

9/30- 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

حضور

یک شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

حضور

دو شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

حضور

سه شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

حضور

حضور

حضور

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

حضور

پنج شنبه

-

-

-

ناهار و نماز

-

-

-