دوشنبه 2 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

دکتر حمیدرضا قاسمی

مدیر گروه مدیریت دولتی (گرایش های تحول و منابع انسانی)  

E-mail: hamid-reza@myway.com

تلفن: 33412278

نیمسال2-95-94

ساعت/روز

8-9/30

9/45-11/15 11/30-13 13-14 14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

-

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

 

یک شنبه

-

-

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

 

دو شنبه

-

-

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

حضور

-

سه شنبه

کلاس305

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

کلاس304

حضور

ناهارونماز

کلاس209

حضور

کلاس306

پنج شنبه

کلاس306

کلاس306

کلاس306

ناهارونماز

کلاس306

حضور

-