يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت
 

دکتر حمیدرضا قاسمی

       سمت :  مدیرگروه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

E-mail: hamid-reza@myway.com

تلفن: 33412278

نیمسال 2-96-95

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

15/30 -14

15/45-17/15

19- 17/30

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

-

-

-

یک شنبه

کلاس

حضور

حضور

ناهار و نماز

-

-

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

جلسه

-

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

کلاس

-

-

چهار شنبه

حضور

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-

پنج شنبه

-

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-