يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

 

 

     

دکترمجید داودی نصر

مدیر گروه ارشد حسابداری و مدیریت بازرگانی گرایش مالی

E-mail: M_davodi85@yahoo.com  

تلفن:33412274

  نیمسال 2-96-95

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

15/30 - 14

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور/کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

کلاس

یک شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

سه شنبه

کلاس

کلاس/حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

-

-

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

کلاس

-

-

پنج شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

-

-

-