دوشنبه 2 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

 

 

دکترمجید داودی نصر

مدیر گروه ارشد حسابداری

E-mail: M_davodi85@yahoo.com  

تلفن:33142274

  نیمسال2-95-94

ساعت/روز

30/9 - 8

9/45-11/15

11/30-13

13-14 14-15/30 15/45-17/15 17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

-

-

-

یک شنبه

کلاس304

کلاس304

حضور

ناهارونماز

-

-

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

-

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

کلاس304

-

-

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

 کلاس303

-

-

پنج شنبه

کلاس209

کلاس209

کلاس209

ناهارونماز

کلاس304

کلاس304