دوشنبه 5 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

 

 

                               جناب آقای : دکتر احمد سرلک               

        سمت : رییس دانشکده و  مدیرگروه  اقتصاد

        تلفن: 33412280 

      نیمسال2 -96-95

                   E-mail: a-sarlak@iau-arak.ac.ir


ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-45/9

11/30-13

13-14

15/30 - 14

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

کلاس

حضور

-

یک شنبه

کلاس

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

جلسه

حضور

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهار و نماز

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

حضور

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

حضور

-

پنج شنبه

کلاس

کلاس

حضور

ناهار و نماز

-

-

-