دوشنبه 2 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت

 

دکتر احمد سرلک

مدیر گروه  اقتصاد و اموربانکی

E-mail: a-sarlak@iau-arak.ac.ir

تلفن:  086-33412294 

نیمسال2-95-94

 

ساعت/روز

9/30 - 8

11/15-9/45

11/30-13

13-14

14-15/30

15/45-17/15

17/30-19

شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

یک شنبه

-

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

-

-

دو شنبه

کلاس202

حضور

حضور

ناهارونماز

شورای دانشکده

حضور

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

ناهارونماز

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

کلاس201

کلاس201

ناهارونماز

کلاس201

کلاس201

-

پنج شنبه

کلاس201

کلاس201

حضور

ناهارونماز

کلاس201

کلاس201

-